Právní upozornění

Právní upozornění

V souladu se zákonem č. 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu informujeme uživatele o údajích společnosti, která vlastní tyto webové stránky:

1.  Údaje o společnosti

Odpovědná osoba

Název společnosti: DISCEFA SLU
IČO/DIČ: B70316377
Obchodní název: DISCEFA
Název společnosti: Rúa Marconi 5-7-9-11, Pol. Ind. Espíritu Santo, Parcelas 131-132,
15650 Cambre (A Coruña)
Bezpečnostní pracovník: [Miguel Peralta Cobo] (info@discefa.com)

Kontakt

-Telefon: +34 981 649 252
-E-mail: info@discefa.com
– Online kontaktní formulář: https://www.discefa.com/cs/kontakt/

Rejstříky:

– Zapsána v rejstříku v A Coruña: svazek 3438, vložka 179, list C-48.198, zápis 1.
Obecný rejstřík Španělského úřadu pro ochranu osobních údajů (ověřit rejstřík): Zákazníci/dodavatelé, kamerové sledování, zaměstnanci a uživatelé webových stránek.
– Název domény (webové stránky)https://www.discefa.com/cs/

 

2.  Předmět

Společnost DISCEFA SLU (dále jen DISCEFA), odpovědná za webové stránky, dává uživatelům k dispozici tento dokument, jehož účelem je splnění povinností stanovených zákonem č. 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, jakož i informovat všechny uživatele webových stránek o podmínkách jeho použití.
Každá osoba, která navštívila tyto webové stránky, přijímá úlohu uživatele a zavazuje se k přísnému dodržování a plnění zde uvedených ustanovení, jakož i jakýmkoliv dalším použitelným právním předpisům.
DISCEFA si vyhrazuje právo upravit jakýkoliv typ informace, který by se mohl objevit na webových stránkách, aniž by existovala povinnost předběžně upozornit nebo sdělit uživatelům tyto povinnosti s tím, že se jeho zveřejnění na webových stránkách považuje za dostačující.

 

3.  Ochrana údajů

DISCEFA je hluboce zavázána s dodržováním španělského předpisu o ochraně osobních údajů a zaručuje řádné dodržování stanovených povinností, jakož i zavedení bezpečnostních opatření uvedených v § 9 zákona č. 15/1999 o ochraně osobních údajů a jeho prováděcím nařízení a zajištění souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (UE) 2016/679. V souladu s těmito předpisy informujeme, že užívání našich webových stránek vyžaduje poskytnutí určitých osobních údajů prostřednictvím registračních nebo kontaktních formulářů nebo zasláním e-mailů, které budou předmětem zpracování ze strany DISCEFY. Zaslání těchto osobních údajů představuje výslovný souhlas s jejich zpracováním. Tento souhlas je odvolatelný. Více informací naleznete v našich „Zásadách ochrany osobních údajů“.

DISCEFA dává uživatelům k dispozici Zásady ochrany osobních údajů subjektu, kde uživatele informuje o níže uvedených aspektech:

 • Údaje správce.
 • Zpracované údaje.
 • Soubor, do kterého se ukládají.
 • Účel zpracování.
 • Povinnost poskytnout údaje a důsledky v případě jejich neposkytnutí.
 • Práva uživatelů a proces pro jejich vykonání.

 

4.  Duševní vlastnictví, předpis a fórum

Webové stránky včetně jejich programování, publikování, kompilace a ostatních prvků potřebných pro jejich provoz, designy, loga, text a/nebo grafika jsou majetkem společnosti DISCEFA, nebo případně disponuje licencí či výslovným povolením autorů.
Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněný pravidlem duševního vlastnictví a zapsán v příslušných veřejných rejstřících a neumožňuje celkovou nebo částečnou reprodukci a/nebo publikaci webových stránek ani jejich počítačové zpracování, distribuci, šíření, úpravu nebo přeměnu bez předchozího písemného souhlasu.
Za designy, loga, text a/nebo grafiku, jež nenáleží Discefa a mohly by se objevit na webových stránkách, odpovídají jejich vlastníci, přičemž oni sami zodpovídají za jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout v této souvislosti. DISCEFA v každém případě disponuje předchozím výslovným souhlasem z jejich strany. DISCEFA uznává ve prospěch jejich vlastníků příslušná práva duševního vlastnictví, přičemž na webových stránkách nezahrnuje žádnou zmínku o existenci jakéhokoliv práva nebo zodpovědnosti poskytovatele v této souvislosti ani podporu, záštitu či doporučení z jeho strany.
Uživatel může použít materiál, který se objeví na této webové stránce pro jeho osobní a soukromé použití, přičemž je zakázáno jeho použití pro obchodní účely. DISCEFA zajistí dodržování předchozích podmínek, jakož i řádné užívání obsahu objevujícího se na jejich stránkách, a podá příslušné civilní a trestní žaloby v případě porušení či neplnění těchto práv ze strany uživatele.

5.  Rozhodné právo a jurisdikce


Tyto podmínky použití webových stránek se řídí v každém bodě španělským zákonem. Jazykem pro zpracování a interpretaci tohoto právního upozornění je španělština. Pro řešení všech sporů nebo otázek souvisejících s těmito webovými stránkami nebo činnostmi v něm rozvinutými budou uplatněny španělské právní předpisy, kterým se strany výslovně podrobují s tím, že jim přísluší řešení všech sporů vyplývajících nebo souvisejících s jejich použitím u soudů v A Coruña.

Zásady ochrany osobních údajů

1.  Zásady ochrany osobních údajů

DISCEFA informuje uživatele webových stránek o jejich zásadách v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů uživatelů a zákazníků, které mohou být požadovány při prohlížení, nákupu produktů nebo sjednání služeb prostřednictvím jejich webových stránek. DISCEFA v tomto ohledu zaručuje dodržení platného předpisu ve věci ochrany osobních údajů promítnutého do zákona č. 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů a královského dekretu č. 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvaluje prováděcí vyhláška zákona o ochraně osobních údajů, a obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) (UE) 2016/679.

Užívání těchto webových stránek znamená výslovný souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

2.  Bezpečnostní opatření

V souladu s platnou legislativou ve věci ochrany údajů jsou uživatelé informováni o tom, že ve společnosti DISCEFA byla přijata technická a organizační opatření v souladu s ustanovením výše citovaného předpisu. Osobní údaje uvedené ve formulářích jsou předmětem zpracování pouze ze strany zaměstnanců DISCEFY nebo zde stanovenými zpracovateli. U poskytovaných údajů byla přijata vhodná bezpečnostní opatření a zavedeny dostupné prostředky a technická opatření za účelem zabránit jejich ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a odcizení údajů, která nám jsou poskytovány.

 

3.  Správnost údajů

Zákazník nebo uživatel prohlašuje, že všechny jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a správné a zavazuje se uchovávat je aktualizované s tím, že společnosti DISCEFA oznámí jakoukoliv jejich změnu. Uživatel odpovídá za správnost svých údajů a je jedinou odpovědnou osobou za veškeré konflikty nebo spory, které by mohly vyplynout v důsledku jejich nepravdivosti. Abychom mohli udržovat osobní údaje aktualizované, je důležité, aby uživatel informoval DISCEFU v případě, že u nich došlo k nějaké změně. V opačném případě nemůžeme být odpovědní za jejich správnost.

4.  Získání a zpracování údajů

DISCEFA je povinna informovat uživatele jejich webových stránek o případném sběru osobních údajů, a to zasláním e-mailu nebo vyplněním formulářů obsažených na jejich webových stránkách. V tomto smyslu bude DISCEFA považována za správce údajů shromážděných prostřednictvím výše uvedených prostředků.
DISCEFA uživatele zároveň informuje o tom, že účelem zpracování shromážděných údajů zohledňuje vyřízení žádostí provedených uživateli, zařazení do adresáře, poskytnutí produktů nebo služeb a správu obchodních vztahů. Operace, správa a technické procesy prováděné automatizovaně nebo neautomatizovaně umožňující sběr, ukládání, úpravu, převod a jiné úkony prováděné u osobních údajů jsou považovány za zpracování osobních údajů.
DISCEFA dává uživatelům k dispozici řadu telematických mechanismů pro sběr a zpracování jejich údajů pro výše uvedené účely. Osobní údaje poskytnuté telematicky prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů na této webové stránce nebo online uzavíráním smluv budou použity pro obchodní a administrativní správu zákazníků a uživatelů společnosti. Tyto údaje budou zpracovány prostřednictvím serverů spravovaných společností https://www.arsys.es/, která je rovněž poskytovatelem e-mailových služeb a která bude považována za zpracovatele. Jak stanoví zákon o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, “DISCEFA” se zavazuje nepředávat obchodní
sdělení, aniž by jako taková byla označena. Pro tyto účely nebude informace zaslaná zákazníkům pro zachování stávajícího smluvního vztahu považována za obchodní komunikaci.
V každém případě budou obdrženy pouze údaje nezbytné k tomu, abychom mohli realizovat smluvené služby nebo vhodně vyřídit žádost o informaci podanou uživatelem.

V některých případech budou osobní údaje poskytnuty prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích osob. V tomto případě nebude mít personál DISCEFY žádný přístup k osobním údajům, které zákazník poskytne těmto třetím osobám.

5.  Uplatnění práv

Zákon o ochraně osobních údajů a GDPR poskytuje subjektům údajů možnost uplatnit řadu práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Pokud jsou údaje uživatele předmětem zpracování ze strany DISCEFY, mohou uplatnit svá práva. Za tímto účelem se uživatel na nás může obrátit, přičemž poskytne dokumentaci prokazující jeho totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas), a to prostřednictvím e-mailu na info@discefa.com nebo písemné komunikace na adresu uvedenou v našem právním upozornění. Tato komunikace musí obsahovat následující informaci:
Jméno a příjmení uživatele, žádost, adresu a podpůrné údaje. Výkon práv musí být realizován samotným uživatelem. Nicméně mohou být vykonány oprávněnou osobou jakožto zákonným zástupcem. V takovém případě je nezbytné poskytnout dokumentaci dokládající toto zastoupení subjektu údajů.
Uživatel může požádat o výkon následujících práv:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům.
 • Právo požadovat jejich opravu (v případě, že jsou nesprávné) nebo zrušení.
 • Právo požadovat omezení jejich zpracování, kdy budou uchovány pouze DISCEFOU za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo nesouhlasit se zpracováním: DISCEFA ukončí zpracování vašich údajů, pokud nebudou muset být nadále zpracovávány ze zákonných důvodů nebo z důvodu výkonu či obhajoby případných právních nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že požadujete, aby vaše údaje byly zpracovávány jinou firmou, DISCEFA vám poskytne přenositelnost vašich údajů na nového správce.

6.  Sdělení informací třetím osobám

DISCEFA nepředá ani nesdělí žádné třetí osobě vaše údaje, vyjma případů stanovených zákonem nebo pokud poskytování dané služby představuje potřebu smluvního vztahu se zpracovatelem a vždy v souladu se všeobecnými podmínkami schválenými uživatelem před uzavřením dané smlouvy. Při sjednání našich služeb tak uživatel souhlasí s tím, aby některá z těchto služeb mohla být zcela nebo částečně zadána jiným osobám nebo společnostem, které budou považovány za zpracovatele, s nimiž byla sjednána příslušná dohoda o mlčenlivosti nebo se přistoupilo na jejich zásady ochrany osobních údajů stanovené na příslušných webových stránkách. Taktéž souhlasí s tím, aby některé z požadovaných osobních údajů byly poskytnuty zpracovatelům v případě potřeby za účelem účinné realizace sjednané služby. Uživatel může odmítnou předání vašich údajů zpracovatelům prostřednictvím písemné žádosti kterýmkoliv z výše uvedených prostředků.

7.  Důvěrnost

Informace poskytnutá zákazníkem bude v každém případě považována za důvěrnou, aniž by mohla být použita pro jiné účely než ty, které souvisí se sjednanými službami či produkty zakoupenými u DISCEFY. DISCEFA se zavazuje, že nebude šířit ani nevyzradí informaci ohledně záměrů zákazníka, důvodů požadovaného poradenství nebo dobu trvání vztahu s tímto zákazníkem.

8.  Platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány společností na ochranu údajů EXPERTOS LOPD® dne 16. května 2018 a mohou se měnit podle změn právní úpravy a judikatury, k nimž bude docházet, přičemž za přečtení aktualizovaného dokumentu odpovídá vlastník údajů za účelem seznámit se se svými právy a povinnostmi v této souvislosti.

9.  Získání a zpracování údajů

DISCEFA je povinna informovat uživatele svých webových stránek o případném sběru osobních údajů, a to zasláním e-mailu nebo vyplněním formulářů obsažených na jejich webových stránkách. V tomto smyslu bude DISCEFA považována za správce údajů shromážděných prostřednictvím výše uvedených prostředků.
DISCEFA zároveň informuje uživatele o tom, že účel zpracování shromážděných údajů zohledňuje vyřízení žádostí provedených uživateli, zařazení do adresáře, poskytnutí produktů nebo služeb a správu obchodních vztahů. Operace, správa a technické procesy prováděné automatizovaně nebo neautomatizovaně umožňující sběr, ukládání, úpravu, převod a jiné úkony prováděné u osobních údajů jsou považovány za zpracování osobních údajů.
DISCEFA dává uživatelům k dispozici řadu telematických mechanismů pro sběr a zpracování jejich údajů pro výše uvedené účely. Osobní údaje poskytnuté telematicky prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů na této webové stránce nebo online uzavíráním smluv budou použity pro obchodní a administrativní správu zákazníků a uživatelů společnosti. Tyto údaje budou zpracovány prostřednictvím serverů spravovaných společností https://www.arsys.es/, která je rovněž poskytovatelem e-mailových služeb a která bude považována za zpracovatele.
Jak stanoví zákon o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, “DISCEFA” se zavazuje nepředávat obchodní sdělení, aniž by jako taková byla označena.  Pro tyto účely nebude informace zaslaná zákazníkům pro zachování stávajícího smluvního vztahu považována za obchodní komunikaci.
V každém případě budou obdrženy pouze údaje nezbytné k tomu, abychom mohli realizovat smluvené služby nebo vhodně vyřídit žádost o informaci podanou uživatelem.

V některých případech budou osobní údaje poskytnuty prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích osob. V tomto případě nebude mít personál DISCEFY žádný přístup k osobním údajům, které zákazník poskytne těmto třetím osobám.

Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tyto webové stránky obsahují texty zpracované pouze pro informativní účely či šíření, které nemusejí odrážet stávající stav legislativy či judikatury a které se týkají obecných situací, a proto jejich obsah nemusí být nutně uplatněn uživatelem na konkrétní případy.
Na těchto webových stránkách se podrobně popisují služby nabízené DISCEFOU. Jejich užívání představuje schválení níže uvedených podmínek s tím, že se zamítá podávat jakoukoliv stížnost proti nim:

a) Užívání těchto webových stránek je určeno plnoletým osobám.

b) DISCEFA může kdykoliv bez předchozího oznámení upravit obsah webových stránek, jejich služeb, sazeb, záruk atd.

c) DISCEFA může dát uživateli k dispozici odkazy či jiné prvky umožňující přístup na jiné webové stránky ve vlastnictví třetích osob. Neprodáváme produkty a služby uvedené na těchto propojených stránkách s tím, že za ně nepřijímáme žádnou odpovědnost, ani za informaci v nich obsaženou, jejich pravdivost či oprávněnost, ani za jakýkoliv účinek, který by z nich mohl vyplynout. DISCEFA v každém případě prohlašuje, že neprodleně odstraní jakýkoliv obsah, který by mohl porušovat vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy, morálku či veřejný pořádek s tím, že okamžitě zruší přesměrování na tyto webové stránky a uvědomí příslušné úřady o předmětném obsahu.

d) Ceny, které budou případně uvedené na webových stránkách, budou platné vyjma tiskové chyby a měněny bez předchozího upozornění.

e) Pro prohlížení není nutné se na webových stránkách registrovat ani poskytovat jakýkoliv typ osobních údajů.

f) DISCEFA nemůže zaručit nepřetržitou funkčnost webových stránek nebo jejich zcela bezchybný provoz. Neneseme tedy odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou užíváním těchto stránek.

g) DISCEFA nabízí své služby a produkty neomezeně, nicméně může zrušit jejich poskytování jednostranně a bez předchozího upozornění.

h) DISCEFA neodpovídá za škody vlastní nebo třetích osob, způsobené nesprávným užíváním těchto webových stránek zákazníkem.

i) Uživatel se zavazuje, že nebude používat tyto webové stránky ani služby, které nabízí, za účelem provádění činností odporující zákonu, veřejnému pořádku nebo těmto podmínkám.

j) DISCEFA neodpovídá za viry pocházející z telematického přenosu infiltrované třetími osobami, které byly vytvořeny za účelem získání negativních
výsledků pro počítačový systém.

k) DISCEFA neodpovídá za informaci a obsah uložené na fórech, chatech, generátorech blogů, komentářích, sociálních sítích nebo jakémkoliv jiném zdroji, který umožňuje třetím osobám zveřejňovat obsah nezávisle na webové stránce poskytovatele. Nicméně v souladu s ustanovením § 11 a 16 zákona o službách informační společnosti a elektronickém obchodu je DISCEFA k dispozici všem uživatelům, úřadům a bezpečnostním silám a aktivně spolupracuje na odstranění nebo případném blokování veškerého obsahu, který by se mohl dotýkat nebo porušovat vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy, morálku či veřejný pořádek. Pokud má uživatel za to, že existují webové stránky s nějakým obsahem, který by mohl být takto označen, měl by neprodleně o tomto uvědomit správce těchto stránek.

l) Tyto webové stránky byly zkontrolovány a odzkoušeny za účelem jejich správného fungování. Lze tak zaručit jejich správné fungování 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Nicméně DISCEFA nevylučuje možnost, že existují určité chyby v programování nebo že mohou nastat důvody vyšší moci, přírodní katastrofy, stávky či podobné situace, které znemožní přístup na webové stránky.

m) DISCEFA se nemusí nutně ztotožňovat s názory uvedenými na webových stránkách. Obsah článků zveřejněných v na těchto webových stránkách nemůže být v žádném případě považován jako náhrada za právní poradenství. Uživatel by neměl jednat na základě informace obsažené na těchto webových stránkách, aniž by se předem obrátil na příslušné odborné poradenství.
Uživatel je tedy jedinou osobou odpovědnou za to, jak využívá služby, obsah a odkazy uvedené na těchto stránkách.

Zásady souborů cookies

Používání souborů cookies na webových stránkách a v aplikacích DISCEFY

V souladu se zákonem č. 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu informujeme o používání souborů cookies na webových stránkách a v aplikacích
DISCEFY za účelem usnadnit a zlepšit uživatelům prohlížení, kdy se jim připomíná, kde surfovali na webových stránkách, nastavení zobrazení a každému
uživateli se nabízí informace, která ho může zajímat.

Co jsou to soubory cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stahuje do Vašeho počítače nebo zařízení, které používáte (Smartphone, tablet, napojená televize…) při vstupu na určité webové stránky nebo aplikace. Soubory cookies umožňují mezi jinými shromažďovat statistickou informaci, poskytovat určité technické funkce, ukládat a získávat informaci o návycích při prohlížení nebo preferencích daného uživatele či jeho týmu a v závislosti na obsaženou informaci a způsobu užívání týmu se mohou použít pro rozpoznání uživatele. Soubor cookie se v počítači ukládá za účelem identifikovat prohlížeč, zatímco vzájemně působí s našimi webovými stránkami či aplikacemi. Webové stránky mohou nastavit určitý soubor cookie v prohlížeči, pokud to jeho nastavení umožňuje. Prohlížeč pouze umožňuje, aby dané webové stránky měly přístup k souborům, které nastavuje, nikoliv k těm, které nastavují jiné webové stránky.

 
Proč jsou soubory cookies důležité?

DISCEFA používá tyto soubory cookies z provozních důvodů (např. soubor cookies relace) a kvůli snadnému používání, za účelem učinit snadnější a přátelštější prohlížení internetu, například
připomenout uživatelské aspekty jako je jazyk, stát, prohlížeč atd. Určité soubory cookies jsou zásadní pro využívání našich služeb.

 
Typy souborů cookies

Technika souborů cookies: pro zlepšení kvality naší služby včetně ukládání nastavení preferencí uživatele, výsledky vyhledávání, jakož i sledování tendencí uživatele.

Statistiky souborů cookies: shromažďují informace o datu návštěvy, URL a název navštívené webové stránky. Reporty vygenerované s touto informací budou čistě statistické,
přičemž budou poskytovat informaci o chování prohlížení anonymně.

Cookies relace: ukládají informaci o typu uživatele spolu s nickem uživatele, aby jej nemusel zadávat na každé stránce zvlášť, a taktéž se ukládá šifrovaná informace a informace
o oblíbených stránkách uživatele.

Analytická cookies: používají se pro monitorování na vyhledávači, ze kterého byla webová stránka navštívena a které vyhledávací výrazy byly použity pro její nalezení,
počítají čas trávený na webových stránkách při každé relaci a kolikrát uživatel stránku navštívil.

Na těchto webových stránkách se používají následující cookies:

Vlastní Cookies

CookieJménoZáměr
RelacegridcookiePoužívá se pro zobrazení správného designu stránky každému uživateli.

Cookies třetích osob

CookieJménoZáměr
Analytické__ga, __gidGoogle Analytics. Statistické výkazy o tom, jak naleznou uživatelé webovou stránku a jak ji používají: navštívené stránky, doba setrvání, typ prohlížeče… Více informací
Analytické_dc_gtm_UA-96162256-1Cookie používané Googlem pro přidání kódu sledování Google Analytics z Google Tag Manager.
Relace_hjIncludedInSample Tato cookie relace je nakonfigurována za účelem umožnit, aby „Hotjar“ věděl, zda je návštěvník zahrnutý do vzorku, který se používá pro vytváření trychtýřů.

Další cookies

Na stránkách DISCEFY se instalují soubory cookies třetích osob pro všechny jeho návštěvníky, i když se nejedná o
uživatele registrované na příslušných platformách. Například soubory cookies od Googlu: Stránky se soubory cookies od Googlu.

Typy podle vypršení platnosti cookies

Soubory cookies používané v Discefa jsou trvalé, čili zůstávají trvale nainstalovány ve vašem prohlížeči a jsou aktivovány při každé návštěvě stránky, pokud jejich užívání není deaktivováno.

 
Konfigurace souborů cookies

Pro zjištění způsobu, jak nakonfigurovat správu souborů cookies ve vašem prohlížeči, můžete najet na níže uvedené odkazy hlavních prohlížečů a zařízení:

-Pro Internet Explorer™  -Pro Safari™   -Pro Chrome™  -Pro Firefox™  -Pro Opera™  -Pro Edge

Přijetí souborů cookies

Při prvním vstupu na tyto webové stránky nebo aplikaci uvidíte okno, ve kterém budete informován o používání cookies a kde můžete nahlédnout na tyto “Zásady souborů cookies”. Pokud
souhlasíte s používáním souborů cookies, pokračujete v prohlížení nebo kliknete na některý odkaz, má se za to, že souhlasíte s našimi zásadami souborů cookies a tedy i s jejich instalováním ve vašem zařízení.
Pokud chcete, můžete kdykoliv změnit konfiguraci souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče pro schválení nebo odmítnutí souborů cookies, které dostáváte, nebo aby vás prohlížeč upozornil, jakmile daný server bude chtít uložit určitý soubor cookie. Upozorňujeme vás, že v případě zablokování nebo odmítnutí instalace cookies je možné, že určité služby nebudou k dispozici bez jejich použití nebo nebudete mít přístup k určitým službám ani moci zcela využít vše, co naše webové stránky a aplikace nabízejí.
DISCEFA vám děkuje, že souhlasíte s přijetím cookies, protože nám to pomáhá získávat přesnější údaje, které nám umožňují vylepšit obsah a design našich webových stránek a aplikací za účelem jejich přizpůsobení vašim preferencím.