Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

  1. Identyfikacja firmy

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki nią zarządzającej “DISCEFA S.L.U” (dalej “DISCEFA”) o poniższych danych:

Adres: siedziba w Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España

NIP: B-70316377

E-MAIL: discefa@discefa.com

Tel. +34 981 649 252

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego miasta A Coruña, Tom 3.438, Arkusz 179, Strona C-48.198, Wpis 1º.

  1. Warunki użytkowania

Dostęp do strony internetowej jest swobodny, a osoba z niej korzystająca staje się Użytkownikiem niezależnie od późniejszego użytkowania lub zakupu oferowanych Usług. Użytkownik ma prawo dostępu i zapoznania się z niniejszymi Warunkami w każdym momencie, ale przeglądanie lub korzystanie z usług oznaczają udzielenie przez niego dobrowolnej i bezwarunkowej zgody na te Warunki. W celu uzyskania dostępu do Usług oferowanych na stronie internetowej, które są płatne lub nakładają na Użytkownika szereg zobowiązań, musi być on pełnoletni i posiadać zdolność prawną oraz umocowanie konieczne do zaciągania zobowiązań o charakterze prawnym.

Użytkownik zobowiązuje się do należytego korzystania ze strony, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów prawa, szanując dobre zwyczaje i „netykietę”, tj. zasady zachowania się w internecie.

Użytkownik powinien zaakceptować warunki szczegółowe korzystania z danej usługi lub zasobu, jeśli jest to konieczne – w takim przypadku zgoda będzie wymagana osobno. W tym samym sensie nie można korzystać ze strony internetowej na zasadach wykraczających poza zapisy niniejszych Warunków użytkowania, a konkretnie: (i) do celów niezgodnych z prawem lub stanowiących przestępstwo; (ii) wyłącznie do użytku osobistego, zarówno bezpłatnego jak i płatnego; oraz (iii) do użytku na korzyść osób trzecich, osób niezwiązanych z “DISCEFA” oraz takich, które nie zostały jasno wskazane w niniejszych Warunkach.

“DISCEFA” może ograniczyć lub zawiesić dostęp do strony internetowej Użytkownikowi, który nie dopełnił zobowiązań wskazanych w niniejszych Warunkach. Użytkownik, który celowo lub z własnej winy nie dopełnia wskazanych tu zobowiązań, odpowiada za szkody i straty poniesione przez “DISCEFA” lub osobę trzecią wskutek takich zachowań.

“DISCEFA” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej oraz w niniejszych Warunkach użytkowania. Zmiany te będą dostępne i widoczne, dlatego też zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami.

Z drugiej strony, z powodu szczególnego charakteru środka wybranego do komunikacji z Użytkownikami, “DISCEFA” nie bierze na siebie odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do strony internetowej w określonym momencie lub do konkretnych informacji zawartych na stronie “DISCEFA” lub na stronach, do których Użytkownik ma dostęp poprzez linki umieszczone na tej stronie internetowej.

Strona zawiera uproszczone informacje bądź też informacje zredagowane w taki sposób, by były jak najbardziej zrozumiałe dla przeciętnego Użytkownika, w związku z czym “DISCEFA” nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację zawartych tu informacji, chyba że wynika ona z zaniedbań “DISCEFA” przy pełnieniu jej funkcji w sposób i w zakresie opisanym w niniejszych Warunkach ogólnych.

“DISCEFA” w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody spowodowane wystąpieniem przypadków losowych lub nieprzewidzianych ani też za szkody będące następstwem zaniedbań Użytkownika.

  1. Własność intelektualna lub przemysłowa

“DISCEFA” posiada wszystkie prawa do strony internetowej, do logo, struktury, obrazów i elementów stanowiących kod wynikowy oraz do programowania i inżynierii kodu źródłowego. Wszystkie te elementy, podobnie jak bazy danych, są chronione przepisami hiszpańskimi i europejskimi w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. W przypadku, gdy “DISCEFA” udzieli jakiejkolwiek licencji, jak np. „Creative Commons”, powiadomi o tym fakcie lub go upubliczni.

Zabrania się powielania, przystosowywania, wprowadzania zmian lub upubliczniania w całości lub części treści zawartych na portalu, niezależnie od formy i sposobu (mechanicznie, ręcznie lub inaczej) dokonywania takich czynności. Naruszenie tych praw może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych na drodze roszczeń cywilnych lub postępowania karnego oraz wszczęcie postępowania pozasądowego lub sądowego w związku z takimi naruszeniami.

Całkowicie zabrania się stosowania technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu, powielania strony internetowej w części lub w całości. Zabrania się w najszerszym możliwym zakresie tłumaczenia, zmieniania, przerabiania, sprzedaży, podwajania lub przekształcania strony internetowej poprzez usuwanie wszelkich komunikatów o własności, etykiet lub znaków wodnych, a także m.in. wykresów logicznych, kodów źródłowych, kodów wynikowych i/lub modelu danych. Ponadto zabrania się zmieniania lub tworzenia prac wynikających lub opartych o portal lub jakąś jego część bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy “DISCEFA”.

 

  1. Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkownika przekazane w celu uzyskania dostępu, zawarcia umowy bądź sprawdzenia Usług za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie, a także wszelkie inne dane przekazane w sposób dobrowolny lub podczas przeglądania strony są rejestrowane w plikach będących własnością firmy “DISCEFA”, należycie przechowywanych zgodnie z zapisami ustawy organicznej 15/1999 Ustawa o ochronie danych osobowych w celach wskazanych dla danego przypadku. Dane te mogą być przekazywane innym firmom należącym do grupy. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawy i usunięcia swoich danych. W tym celu powinien wysłać pisemny wniosek na wyżej wskazany adres, załączając do niego kopię dowodu tożsamości.

Zbierane dane są właściwe, odpowiednie i wystarczające dla wskazanego zakresu i celów, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich prawdziwość, przy czym firma “DISCEFA” zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zarejestrowanych usług Użytkownika, który podał fałszywa dane, niezależnie od podjęcia innych czynności przewidzianych prawem.

 

  1. Polityka dotycząca plików cookies

Pliki cookies są plikami pobieranymi na komputer / smartfon / tablet Użytkownika podczas wchodzenia na określone strony internetowe i służą do przechowywania i odzyskiwania informacji na temat przeglądania treści stron na danym urządzeniu.

Pliki cookies stosowane przez “DISCEFA” lub przez osoby trzecie podczas przeglądania strony są następujące:

PLIKI COOKIES   TYP         CEL

WŁASNE

PHPSESSID         Własne               Sesja php

OSÓB TRZECICH

_dc_gtm_UA-96162256-1, _ga  Osób trzecich   Google analytics

utma, utmb, utmc, utmz              Osób trzecich   Google analytics

YOUTUBE.COM

pref, visitor_info1_live, ysc         Osób trzecich   Youtube (wyświetlanie filmów)

Użytkownik w każdym momencie może w poniższy sposób wybrać, jakie pliki cookies mają działać na stronie:

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

  1. Jurysdykcja

Do rozwiązywania wszelkich sporów bądź kwestii wynikających z użytkowania niniejszej strony internetowej lub z działań w związku z nią podejmowanych, włączając czynności związane z nabywaniem dóbr czy usług, zastosowanie mają przepisy prawa hiszpańskiego, któremu strony podlegają niezależnie od kraju pochodzenia.

Wszelkie rozbieżności, kwestie lub skargi wynikające z wykonywania bądź interpretacji niniejszych Warunków lub też pozostające w związku z nimi bądź z innymi treściami, które mogą się pojawić na stronie internetowej, rozwiązywane są ostatecznie przez sądy właściwe dla “DISCEFA”, przy czym strony rezygnują z każdego innego sądu, który mógłby im przysługiwać. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik jest konsumentem. Wówczas zastosowanie mają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania takiego Użytkownika.

 

  1. Polityka prywatności – Ustawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 Ustawa o ochronie danych osobowych informujemy, że zarówno przekazane tutaj dane, jak i wskazane w innych formularzach dostępnych na stronie, a także wszelkie inne dane wskazane dobrowolnie lub podczas przeglądania strony zostaną włączone do plików będących własnością firmy “DISCEFA”, S.L. Pliki te są należycie zarejestrowane w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych m.in. w celu zarządzania relacjami umownymi lub informacjami przesyłanymi do klientów. Dane te mogą być udostępniane innym spółkom należącym do grupy. Spółka “DISCEFA”, S.L. podejmuje wszelkie kroki, zarówno techniczne jak i organizacyjne, konieczne do zagwarantowania poufności informacji.

Informujemy również, że Użytkownik ma prawo dostępu, poprawy i usunięcia swoich danych. W tym celu powinien wysłać pisemny wniosek na adres Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España, załączając do niego kopię dowodu tożsamości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wskazanych danych, przy czym firma zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług Użytkowników, którzy podali fałszywe dane. Wypełnienie formularzy lub podanie danych, wysłanie prośby o informacje lub o podobnej treści oznacza Państwa zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych pocztą elektroniczną lub w podobny sposób zgodnie z zapisami art. 21 ustawy 34/2002 z 11 lipca, Ustawa o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i o handlu elektronicznym (LSSICE).

  1. Wykonywanie Prawa

LOPD i RGPD przyznają zainteresowanym stronom możliwość wykonywania serii praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik może wykonywać swoje prawa w takim zakresie, w jakim jego dane przetwarzane są przez DISCEFA. W tym celu, użytkownik zobowiązany jest skierować swoje żądanie poprzez e-mail wysłany na adres info@discefa.com lub w pisemnie na adres podany w naszej informacji prawnej dostarczając dokumentację potwierdzającą swoją tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Żądanie musi zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko użytkownika, treść żądania, adres i dane akredytujące.
Wykonywanie praw powinno być zrealizowane przez użytkownika. Może jednak
być wykonywane przez osobę upoważnioną, będącą prawnym przedstawicielem strony uprawnionej.
W tym przypadku należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą fakt reprezentowania zainteresowanego.

Użytkownik ma prawo do żądania wykonania następujących praw:
• Prawo do żądania dostępu do danych osobowych.
• Prawo do żądania ich sprostowania (w przypadku, gdy są nieprawidłowe) lub ich skasowania.
• Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, z zachowaniem jedynie w celu realizacji procesu reklamacyjnego.
• Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu: DISCEFA zaprzestanie przetwarzania pani/pana danych z wyjątkiem z uzasadnionych powodów, egzekucji lub obrony ewentualnych roszczeń, kiedy to ich przetwarzanie nie zostanie zaprzestane.
• Prawo do przenoszenia danych: na wypadek gdyby życzył(a) sobie Pan/Pani przetwarzania swoich danych przez inną firmę, DISCEFA ułatwi przeniesienie Pani/Pana danych do nowej jednostki odpowiedzianej.

W przypadku, gdy zgoda została udzielona na określony cel, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o uprzednią zgodę na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

Jeśli użytkownik uzna, że pojawił się jakikolwiek problem związany z przetwarzaniem danych przez DISCEFA może kierować swoje roszczenia do Zarządcy Bezpieczeństwa lub do odpowiedniego organu ochrony danych, tj. Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych, w przypadku Hiszpanii.

  1. Przechowywanie danych

Dezagregowanie dane zostaną zachowane bez okresu usuwania. Jeśli chodzi o dane klienta, okres przechowywania danych osobowych będzie się różnić w zależności od funkcji, którą zleca Klient. W każdym przypadku będzie to niezbędne minimum, aż do:
• 4 lat: Ustawa o Naruszeniach i Sankcjach w Porządku Społecznym (zobowiązania w przedmiocie przynależności, rejestracja, anulowanie, składka, wypłata wynagrodzenia…); Artykuł 66 i następne Ogólne prawo podatkowe (księgi rachunkowe …)
• 5 lat: Art. 1964 Kodeks Cywilny (czynności osobiste bez specjalnego terminu)
• 6 lat: Art. 30 Kodeks Handlowy (księgi rachunkowe, faktury …)
• 10 lat: Art. 25 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Dane Użytkowników list mailingowych lub tych przesłanych przez DISCEFA do stron lub profili RRSS zostaną zachowane dopóki użytkownik nie wycofa zgody.
Dane kandydatów (C.V.), jeśli istnieją: W przypadku, gdy kandydat nie jest wybrany, DISCEFA może przechowywać Pani/Pana CV maksymalnie przez okres dwóch lat, aby włączyć go do przyszłych zaproszeń, chyba że kandydat wyrazi odmienną wolę .