Algemene gebruiksvoorwaarden van het web

Algemene gebruiksvoorwaarden van het web

1. Identificatie van het bedrijf

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door “DISCEFA S.L.U” (hierna “DISCEFA” genoemd) waarvan volgende de volledige gegevens zijn:

Adres: gevestigd te Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España

Fiscaal identificatienummer: B-70316377

E-mail: discefa@discefa.com

Tel: +34 981 649 252

Onderneming ingeschreven in het handelsregister van A Coruña, Deel 3.438, Bladzijde 179, Rubriek C-48.198, Inschrijving 1º.

2. Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot het Web is vrij en de status van Gebruiker wordt toegekend aan elkeen die er gebruik van maakt, ongeacht of deze later gebruik maakt van de aangeboden Diensten of deze inhuurt. De Gebruiker heeft op elk moment toegang tot deze voorwaarden en kan ze lezen, maar de navigatie en het gebruik van de diensten vereist de uitdrukkelijke, vrijwillige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Om toegang te krijgen tot de Diensten die aangeboden worden op deze website en die geen gratis karakter hebben of die een reeks verplichtingen inhouden, dient de Gebruiker meerderjarig te zijn en te beschikken over rechtsbevoegdheid en de vertegenwoordiging die noodzakelijk is voor juridische verplichtingen in voorkomend geval.

De Gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van het Web en tot een strikte naleving van de van de toepasselijke wetgeving. Ook verbindt hij er zich toe om de goede praktijken van de “nettiquette”, het geheel van algemene gedragsnormen voor het internet, na te leven.

De Gebruiker aanvaardt de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor een dienst of hulpbron, wanneer noodzakelijk, wat in bepaalde gevallen uitdrukkelijk vereist is. In deze zin kan hij geen gebruik maken van de website buiten de aanvaarde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden om, concreet (i) Voor illegale doeleinden, op om het even welke manier, of activiteiten die een strafbaar feit uitmaken (ii) Strikt persoonlijke gebruiken, al dan niet gratis, en (iii) gebruiken ten gunste van derden, die geen deel uitmaken van “DISCEFA” en die niet uitdrukkelijk opgenomen zijn in de huidige bepalingen en voorwaarden. “DISCEFA”  kan de toegang van Gebruikers die niet voldoen aan een van de voorwaarden die deel uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tot de website blokkeren of opschorten. De Gebruiker die met opzet of schuld niet voldoet aan een van de huidige voorwaarden wordt verantwoordelijk gehouden voor alle schade die hieruit voortvloeit voor “DISCEFA” of een derde.
“DISCEFA” behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren aan het Web, en aan deze Gebruiksvoorwaarden, die steeds beschikbaar en toegankelijk zullen zijn. Om deze reden wordt aangeraden om deze periodiek te raadplegen. Anderzijds en gezien de aard van het gekozen medium om te communiceren met de Gebruikers, kan “DISCEFA” niet verantwoordelijk gehouden worden voor tijdelijke onderbrekingen met betrekking tot de toegang tot de website op een bepaald moment, of tot concrete informatie tussen wat opgenomen is in “DISCEFA” of op websites waartoe de Gebruiker zich toegang verschaft via links in hypertext op deze website. Op de website staat er eenvoudige, of goed geschreven informatie met de bedoeling om deze beter verstaanbaar te maken voor de gemiddelde Gebruiker. “DISCEFA” is niet verantwoordelijk voor foutieve interpretaties, waartoe deze informatie kan leiden, behalve in het geval van nalatig optreden door “DISCEFA” bij de uitoefening van zijn functies, zoals beschreven in de huidige Algemene Voorwaarden.

“DISCEFA” zal niet en in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade veroorzaakt door onvoorziene en toevallige gebeurtenissen, of gebeurtenissen die een gevolg zijn van het nalatige gedrag van de Gebruiker.

3. Intellectuele of industriële eigendom

“DISCEFA” beschikt over alle rechten over zijn website, logo’s, structuur, afbeeldingen en elementen die deel uitmaken van de objectcode, alsook van de programmering en broncode. Al deze elementen en de gegevensdatabases worden beschermd door de Spaanse en Europese regelgeving inzake de intellectuele en industriële eigendom. Als “DISCEFA” een ander type licentie zou toekennen, zoals dewelke bekend staan onder de naam “Creative Commons”, zal dit uitdrukkelijk gecommuniceerd en bekendgemaakt worden. Om het even welke reproductie, aanpassing of openbare mededeling van het geheel of een deel van de inhoud van het Portaal, op om het even welke manier of met om het even welk mechanisch, manueel of ander middel, is verboden. De schending van deze rechten kan leiden tot gerechtelijke stappen, in de burgerlijke of zelfs strafrechtbank, en tot het opstarten van buitengerechtelijke of gerechtelijke klachtenprocedures. Elke techniek die te maken heeft met reverse engineering, decompilatie, ontleding, gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is compleet verboden.  Daarnaast is ook het vertalen, wijzigen, creëren van een andere versie, verhandelen, dupliceren of transformeren, en daarbij het verwijderen van de eigendomskenmerken, etiketten of watermerken en, bij wijze van niet-uitputtende opsomming, logische diagrammen, broncodes, objecten en/of gegevensmodellen, en ook het wijzigen of creëren van werk afgeleid van of gebaseerd op de Portal of een deel ervan, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “DISCEFA” verboden.

4. Privacybeleid

De persoonlijke gegevens die de Gebruiker mee dient te delen voor de toegang, het inhuren of raadplegen van de diensten door middel van de bestaande formulieren op het Web, en om het even welke andere die vrijwillig of tijdens het navigeren doorgegeven of geregistreerd werden in de eigendomsregisters van “DISCEFA”, die correct ingeschreven werden in overeenstemming met Organieke Wet 15/1999 inzake de Bescherming van Persoonlijke gegevens en voor de doeleinden beschreven bij elk concreet geval, kunnen doorgegeven worden aan andere ondernemingen van de groep. De rechten van de Gebruiker inzake toegang, rechtzetting en verwijdering van zijn gegevens worden erkend en kunnen uitgeoefend worden door middel van een schriftelijke aanvraag gericht aan het hieronder vermelde adres, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart. De verzamelde gegevens zijn de geschikte, correcte en niet excessieve gegevens die verband houden met de aangegeven omgeving en doeleinden en de Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. “DISCEFA” behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die valse gegevens verstrekt heeft uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd de mogelijkheid om andere gerechtelijke acties in te stellen.

5. Cookiebeleid

Een cookie is een bestand dat gedownload wordt op de computer/smartphone/tablet van de Gebruiker wanneer hij op bepaalde webpagina’s surft en dat er informatie opslaat en recupereert over de navigatie die plaatsvindt vanuit dit medium.

De cookies die gebruikt worden door “DISCEFA” of door derden en die een invloed hebben op de navigatie zijn de volgende:
COOKIE TYPE DOEL

EIGEN

PHPSESSID Eigen Sessie php

VAN DERDEN

_dc_gtm_UA-96162256-1, _ga      Derden Google analytics

utma, utmb, utmc, utmz                   Derden Google analytics

YOUTUBE.COM

pref, visitor_info1_live, ysc              Derden                                   Youtube (bekijken video)

De Gebruiker kan er –om op het even welk moment- zelf voor kiezen welke cookies op deze website mogen functioneren door middel van:

Chrome, via:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, via:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, via:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari, via:

http://support.apple.com/kb/ph5042

6. Jurisdictie

Alle geschillen of vragen in verband met deze website of de activiteiten die hierop ontwikkeld worden, waaronder degene die voortkomen uit de aankoop van goederen of diensten, zullen onderworpen zijn aan de Spaanse wetgeving, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, ongeacht het land van herkomst van de Gebruiker.

Elk geschil, vraag of klacht die voortvloeit uit de uitvoering of interpretatie van de huidige voorwaarden of die hieraan verbonden zijn, of van andere teksten op de website, worden definitief opgelost door voorlegging aan de Rechtspraak en Rechtbanken van “DISCEFA”. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van om het even welk ander forum of gerechtelijke instantie die bevoegd zou kunnen zijn. Dit is niet van toepassing indien de Gebruiker de status van consument heeft, in welk geval de verblijfplaats van deze laatste van toepassing zal zijn.

 7. Privacybeleid-Organieke Wet inzake Gegevensbescherming

Overeenkomstig de Organieke Wet 15/1999 inzake de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, informeren wij u erover dat zowel de hier doorgegeven gegevens, als de welke doorgegeven werden via andere bestaande formulieren op het Web, als om het even welke gegevens die vrijwillig of tijdens het navigeren doorgegeven werden, zullen opgenomen worden in de eigendomsregisters van “DISCEFA”, S.L. Deze worden correct ingeschreven bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming met als doel de contractuele en informatieve klantbetrekkingen te beheren, alsook andere aangegeven doeleinden. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met andere ondernemingen van de groep. “DISCEFA S.L.U”. heeft alle noodzakelijke maatregelen, zowel technische als organisatorische, genomen om de vertrouwelijkheid van de informatie te garanderen.

We informeren u er ook over dat alle rechten inzake toegang, rechtzetting, schrapping en tegenwerping van de gegevens erkend worden. Deze kunnen uitgeoefend worden door middel van het verzenden van een schriftelijk verzoek naar de directie Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España, met een kopie van het identiteitsbewijs erbij gevoegd. De betrokken persoon is in elk geval verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte gegevens. De onderneming behoudt zich het recht voor om om het even welke gebruiker die valse gegevens verstrekt heeft uit te sluiten van de diensten. Door het invullen van een formulier of het verstrekken van gegevens, het inzenden van een vraag om informatie of iets gelijksoortigs, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om u commerciële aanbiedingen via e-mail of een gelijksoortig medium door te sturen; overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002, van 11 de juli, inzake Diensten van Informatie en Elektronische Handelsondernemingen.

8. Uitoefening van rechten

De LOPD en GDPR verlenen betrokkenen de mogelijkheid om een reeks rechten uit te oefenen met betrekking tot de behandeling van hun persoonlijke gegevens. Zolang de gegevens van de gebruikers in behandeling zijn bij “DISCEFA”, kunnen zij deze rechten uitoefenen. Om dit te doen, moet de gebruiker zich ofwel via e-mail richten tot info@discefa.com of via schriftelijke communicatie aan de directie die aangegeven staat in onze wettelijke mededeling en documentatie aanleveren die zijn identiteit bewijst (identiteitskaart of paspoort). Deze communicatie moet de volgende informatie bevatten:
Naam en voornaam van de gebruiker, het verzoek in kwestie, het thuisadres en de bewijsstukken.
Deze rechten dienen door de gebruiker zelf uitgeoefend te worden. Desondanks kunnen deze rechten ook uitgeoefend worden door een daartoe geautoriseerde persoon die aangesteld werd als wettelijke vertegenwoordiger van de persoon in kwestie.
In voorkomend geval dient hij documentatie aan te leveren die deze vertegenwoordiging van de betrokkene aantoont.

De gebruiker kan uitoefening vragen van de volgende rechten:
• Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens.
• Het recht om wijziging te vragen van deze gegevens (indien deze incorrect zouden zijn) of om deze te laten schrappen.
• Het recht om te verzoeken om het gebruik ervan te beperken, in welk geval deze enkel bewaard zullen worden door “DISCEFA” voor de uitvoering of verdediging van klachten.
• Het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens: “DISCEFA” zal de gegevens niet meer gebruiken, behalve om wettelijke redenen of voor de uitvoering of verdediging van mogelijke klachten, waarvoor deze nog gebruikt dienen te worden.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u wenst dat uw gegevens behandeld worden door een andere onderneming, zal “DISCEFA” zorgen voor de overdracht van de gegevens aan de nieuwe verantwoordelijke.
Indien de toestemming verleend werd voor een specifiek doel, heeft de gebruiker het recht om deze toestemming op om het even welk ogenblik in te trekken, zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van het gebruik waarvoor toestemming verleend werd voor deze intrekking.
Wanneer een gebruiker meent dat er een probleem is met de manier waarop “DISCEFA” de data gebruikt, kan hij zich met zijn klachten wenden tot de Veiligheidsverantwoordelijke of tot de overeenkomstige autoriteit voor de bescherming van gegevens. In het geval van Spanje is dit het Agencia Española de
Protección de Datos (Spaans Agenschap voor Gegevensbescherming).

 9. Bewaren van Gegevens

De uitgesplitste gegevens zullen bewaard worden zonder schrappingstermijn. Met betrekking tot de klantgegevens, varieert de bewaarperiode van persoonlijke gegevens in functie van de dienst die de Klant inhuurt. In elk geval, zal dit het vereiste minimum zijn, en kunnen deze bewaard blijven tot:
•4 jaar: Wet op Inbreuken en Sancties in de Maatschappelijke Orde (verplichtingen op het gebied van aansluiting, in –en uitschrijvingen, heffingen, betaling van werknemers…); Art. 66 en volgende.
Algemene Belastingwet (documenten boekhouding…)
•5 jaar: Art. 1964 Burgerlijk Wetboek (persoonlijke acties zonder specifieke termijn)
•6 jaar: Art. 30 Handelswetboek (documenten boekhouding, facturen,… )
•10 jaar: Art. 25 Wet ter Voorkoming van het Witwassen van Kapitaal en tegen de Financiering van Terrorisme.
De gebruikers van de mailinglijsten of zij die toegevoegd werden aan pagina’s of profielen van sociale netwerken van DISCEFA, blijven bewaard tot de gebruiker zijn toestemming intrekt.
Gegevens van kandidaten (CV) in voorkomend geval: Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan DISCEFA zijn curriculum vitae gedurende maximum twee jaar bewaren om hem toe te voegen aan toekomstige oproepingen, tenzij de kandidaat zich hiertegen verzet.