Γενικοί όροι χρήσης του Διαδικτύου

 

  1. Προσδιορισμός της ταυτότητας της εταιρείας

 

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της DISCEFA S.L.U. (εφεξής “DISCEFA”), τα πλήρη στοιχεία της οποία είναι τα ακόλουθα:

 

Διεύθυνση: έδρα στην Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España

ΑΦΜ B70316377

EMAIL: discefa@discefa.com

Αρ. τηλ. +34 981649 252

Εταιρεία καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο της A Coruña, Τόμος 3.438, Σελίδα 179, Φύλλο C-48.198, Καταχώριση 1.

  1. Όροι χρήσης

 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι ελεύθερη και εκχωρεί σε οποιονδήποτε πραγματοποιεί πρόσβαση σε αυτό την ιδιότητα του Χρήστη ανεξάρτητα από την περαιτέρω χρήση ή την ανάθεση των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Ο Χρήστης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διαβάσει τους παρόντες όρους ανά πάσα χρονική στιγμή. Η πλοήγηση, ωστόσο, ή η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτουν τη ρητή, οικειοθελή και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των εν λόγω Όρων χρήσης. Όσον αφορά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, σε ό,τι δεν είναι δωρεάν ή συνεπάγεται μια σειρά υποχρεώσεων, θα πρέπει ο Χρήστης να είναι ενήλικας και να έχει τη νομική ικανότητα και την απαραίτητη εκπροσώπηση προκειμένου να μπορεί να λάβει νομικές δεσμεύσεις στην περίπτωσή του.

 

Ο Χρήστης δεσμεύεται ως προς τη συνετή χρήση του Διαδικτύου, τηρώντας αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία περί χρηστών ηθών και την “netiqueta” (εθιμοτυπία του διαδικτύου), ήτοι, το σύνολο των γενικών κανόνων συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

 

Ο Χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους χρήσης μιας υπηρεσίας ή πόρου όταν αυτοί κρίνονται απαραίτητοι, κάτι το οποίο απαιτείται ρητά στην περίπτωσή του. Στα ίδια πλαίσια, δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας πέραν των συνθηκών που έχουν γίνει αποδεκτές από τους παρόντες Όρους χρήσης, ειδικότερα (i) για παράνομους σκοπούς, υπό οποιαδήποτε μορφή ή σκοπούς που θεωρούνται ποινικά αδικήματα (ii) αυστηρά προσωπικούς λόγους, δωρεάν ή όχι και (iii) χρήση με στόχο το όφελος τρίτων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της DISCEFA και που δεν έχει προβλέψει ρητά τους εν λόγω όρους και συνθήκες

 

Η DISCEFA δύναται να καταργήσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Χρήστη εκείνου που αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους εν λόγω Όρους. Ο Χρήστης που δεν εκπληρώνει εσκεμμένα ή ενόχως οποιαδήποτε από τις προηγούμενες υποχρεώσεις θα πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες τις ζημίες και βλάβες οι οποίες προκαλούνται ως συνέπεια της εν λόγω συμπεριφοράς του στην DISCEFA ή σε έναν τρίτο.

 

Η DISCEFA διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταβολών στο Διαδίκτυο, όπως επίσης και στους εν λόγω Όρους χρήσης, οι οποίοι θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι και προσβάσιμοι. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται να τους επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Από την άλλη πλευρά και δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα του μέσου επικοινωνίας με τους Χρήστες που έχει επιλεγεί, η DISCEFA δεν δύναται να αναλάβει την ευθύνη για μια ενδεχόμενη προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, ή στις συγκεκριμένες πληροφορίες από εκείνες που περιέχονται στην DISCEFA ή σε εκείνες τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων που διατίθενται στην ιστοσελίδα.

 

Στην ιστοσελίδα διατίθενται απλουστευμένες πληροφορίες ή οι οποίες έχουν συνταχθεί με στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησής τους από την πλευρά του μέσου Χρήστη. Ως εκ τούτου η DISCEFA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη ερμηνεία των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, εκτός από την περίπτωση αμέλειας από την πλευρά της DISCEFA κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

 

Η DISCEFA δεν θα ανταποκριθεί σε καμία περίπτωση βλάβης η οποία προήλθε από αναπόφευκτα ή απρόβλεπτα γεγονότα, ή βλάβης που αποτελεί επακόλουθο της αμελούς συμπεριφοράς του Χρήστη.

 

 

  1. Πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία

 

H DISCEFA διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με την ιστοσελίδα, τα λογότυπά της, τη δομή, τις εικόνες και τα συστατικά στοιχεία του καταληκτικού κώδικα, καθώς επίσης και σχετικά με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με τις βάσεις δεδομένων προστατεύονται από την Ισπανική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση όπου η DISCEFA παρέχει κάποια άλλη μορφή άδειας, όπως οι γνωστές ως “Creative Commons”, θα πρέπει να προβεί σε σχετική ανακοίνωση ή ρητή δημοσίευσή του.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση ή παρουσίαση στο κοινό του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Πύλης που πραγματοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιουδήποτε μέσου, μηχανικού, χειροκίνητου ή άλλου. Η παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων δύναται να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις, αστικά θέματα ή ακόμα και ποινικά και την υιοθέτηση εξωδικαστικών διαδικασιών ή ένδικες διαδικασίες απαίτησης.

 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τεχνική αντίστροφα εφαρμοσμένης τεχνικής, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση, αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται επιπλέον η μετάφραση, τροποποίηση, αναπροσαρμογή, εμπορία, δημιουργία αντιγράφου ή μεταποίηση της ιδίας, εξαλείφοντας οποιαδήποτε ένδειξη ιδιοκτησίας, ετικέτες ή υδατόσημα και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα λογικά διαγράμματα, τους πηγαίους κώδικες, το αντικείμενο ή/και το μοντέλο δεδομένων, καθώς επίσης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας που προκύπτουν ή βασίζονται στην Πύλη, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή έγκριση της DISCEFA.

 

 

  1. Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να καταχωρίσει ο Χρήστης σχετικά με την πρόσβαση, την ανάθεση ή την παροχή συμβουλών σχετικά με τις Υπηρεσίες μέσω των εντύπων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, όπως επίσης οποιωνδήποτε άλλων τα οποία παρέχονται οικειοθελώς ή στα πλαίσια της πλοήγησης, θα παραμένουν καταχωρισμένα στα αρχεία ιδιοκτησίας της DISCEFA, η καταγραφή των οποίων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999 περί Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον σκοπό που περιγράφεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ είναι δυνατή η εκχώρησή τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου. Συνεχίζουν να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και ακύρωσης των δεδομένων του έχοντας τη δυνατότητα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων υποβάλλοντας γραπτώς μια αίτηση στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του.

 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι τα κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά όσον αφορά το πεδίο και τους σκοπούς που αναφέρονται και ο Χρήστης θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά με την ακρίβειά τους, ενώ η DISCEFA διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από τις καταχωρισμένες υπηρεσίες κάθε Χρήστη που έχει καταχωρίσει εσφαλμένα δεδομένα, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων ενεργειών για την απόδοση της δικαιοσύνης.

 

 

  1. Πολιτική χρήσης cookies

 

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο μεταφορτώνεται στον υπολογιστή/smartphone/τάμπλετ του Χρήστη κατά την πρόσβασή του σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες για την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση που πραγματοποιείται από την εν λόγω εξοπλισμό.

 

Τα cookies που χρησιμοποιεί η DISCEFA ή τρίτοι και τα οποία επηρεάζουν την εν λόγω πλοήγηση είναι τα ακόλουθα:

 

 

COOKIE                  ΤΥΠΟΣ   ΣΚΟΠΟΣ

ΙΔΙΑ

PHPSESSID           Ίδιο        Συνεδρία php

ΤΡΙΤΩΝ

_dc_gtm_UA-96162256, _ga               Τρίτοι   Google analytics

utma, utmb, utmc, utmz              Τρίτοι   Google analytics

YOUTUBE.COM

pref, visitor_info1_live, ysc        Τρίτοι   Youtube (απεικόνιση βίντεο)

 

Ο Χρήστης δύναται -ανά πάσα χρονική στιγμή- να επιλέξει ποιά cookies επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία στην εν λόγω ιστοσελίδα μέσω των ακόλουθων:

 

του Chrome, από την ιστοσελίδα:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

του Explorer, από την ιστοσελίδα:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

του Firefox, από την ιστοσελίδα:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

του Safari, από την ιστοσελίδα:

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

 

  1. Δικαιοδοσία

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε αψιμαχίας ή ζητημάτων που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα ή τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσιά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών θα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η Ισπανική νομοθεσία, στην οποία υποβάλλονται ρητώς τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία η χώρα καταγωγής του Χρήστη.

 

Τυχόν διαφορές, ερωτήματα ή αξιώσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση ή ερμηνεία των παρόντων όρων ή σχετίζονται με αυτούς ή άλλων κειμένων που ενδέχεται να υπάρχουν στην ιστοσελίδα, θα επιλύονται οριστικά μέσω της υπαγωγής στα δικαστήρια της DISCEFA με ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο ή δικαστική περιφέρεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρμόδια. Κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει στην περίπτωση όπου ο Χρήστης φέρει την ιδιότητα καταναλωτή, περίπτωση στην οποία, θα ισχύει ο τόπος κατοικίας του τελευταίου.

 

 

  1. Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου-LOPD

 

Η εκπλήρωση του Οργανικού Νόμου 15/1999 περί Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τόσο τα δεδομένα που παρέχονται στο παρόν και μέσω άλλων εντύπων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, όσο και οποιαδήποτε άλλα τα οποία παρέχονται οικειοθελώς ή στα πλαίσια της πλοήγησης, θα συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία ιδιοκτησίας της DISCEFA, S.L., τα οποία έχουν καταχωριστεί προσηκόντως στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, αποσκοπώντας στη διαχείριση της συμβατικής ή ενημερωτικής σχέσης με τους πελάτες, μεταξύ άλλων δηλωμένων στόχων. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να ανακοινωθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου. Η DISCEFA, S.L. έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα, τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά που απαιτούνται για τη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληροφορίας.

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι συνεχίζουν να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, ακύρωσης των δεδομένων του και ένστασης, ενώ είναι δυνατή η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων υποβάλλοντας γραπτής αίτησης στη διεύθυνση της DISCEFA επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του. Ο ενδιαφερόμενος θα αποφανθεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, σχετικά με την ορθότητα των καταχωρισμένων δεδομένων, ενώ η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από τις υπηρεσίες οποιονδήποτε χρήση ο οποίος έχει υποβάλει εσφαλμένα δεδομένα. Μέσω της συμπλήρωσης οποιουδήποτε εντύπου ή μέσω της καταχώρισης των δεδομένων του, της αποστολής αίτησης παροχής πληροφοριών ή συναφή αίτηση, μας παρέχετε ρητή εξουσιοδότηση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρεμφερούς μέσου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Νόμου 34/2002 της 11ης Ιουλίου περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSICE).

8. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι LOPD και RGPD εκχωρούν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα άσκησης μιας σειράς δικαιωμάτων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.
Ως εκ τούτου, όσον αφορά τα δεδομένα χρήστη, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την πλευρά της “DISCEFA”, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στην “DISCEFA”, υποβάλλοντας έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@discefa.com, ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική γνωστοποίησή μας. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα και επώνυμα του χρήστη, υποβολή αιτήματος, κατοικία και αποδεικτικά στοιχεία.Η άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον χρήστη. Κατά παρέκκλιση, είναι δυνατή η άσκησή τους από εξουσιοδοτημένο άτομο, όπως ο νομικός εκπρόσωπος του ατόμου που εκχωρεί την εξουσιοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα έγγραφα που πιστοποιούν την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου. Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την εκτέλεση των ακόλουθων δικαιωμάτων:
• Δικαίωμα αξίωσης της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
• Δικαίωμα αξίωσης της διόρθωσης (σε περίπτωση όπου είναι εσφαλμένα) ή διαγραφής.
• Δικαίωμα αξίωσης του περιορισμού όσον αφορά την επεξεργασία τους, περίπτωση στην οποία θα διατηρούνται αποκλειστικά από την “DISCEFA” για την άσκηση ή την υπεράσπιση των αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Η “DISCEFA” θα διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι ή η εκτέλεση ή η υπεράσπιση των πιθανών αξιώσεων επιβάλλουν την επεξεργασία τους.
• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: σε περίπτωση όπου επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας από άλλη εταιρεία, η “DISCEFA” θα διευκολύνει τη φορητότητα των δεδομένων σας στον νέο υπεύθυνο.
Σε περίπτωση ύπαρξης συγκατάθεσης σχετικά με κάποιο ειδικό σκοπό, ο χρήστης φέρει το δικαίωμα να αποσύρει την εν λόγω συγκατάθεση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζει το θεμιτό της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που είχε εκχωρηθεί πριν από την απόσυρσή του.
Σε περίπτωση όπου ένας χρήστης θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο η “DISCEFA” διαχειρίζεται τα δεδομένα του, δύναται να απευθύνει τις αξιώσεις του στον Υπεύθυνο Ασφάλειας ή την αρμόδια Αρχή προστασίας των δεδομένων, η οποία στην περίπτωση της Ισπανίας είναι η Ισπανική Αρχή προστασίας των δεδομένων.

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αναλυτικά δεδομένα θα διατηρούνται χωρίς προθεσμία διαγραφής. Όσον αφορά τα δεδομένα των Πελατών, η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων θα ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία σχετικά με την οποία συνάπτει σύμβαση ο Πελάτης. Σε κάθε περίπτωση θα είναι η ελάχιστη που απαιτείται, ενώ είναι δυνατή η διατήρησή τους έως:
• 4 έτη: Νόμος περί παραβάσεων και κυρώσεων σχετικά με την κοινωνική τάξη (υποχρεώσεις όσον αφορά τη συμμετοχή, υψηλής, χαμηλές, φορολογία, καταβολή μισθών…), Άρθ. 66 κ.ά.
Γενικός Δημοσιονομικός Νόμος (λογιστικά βιβλία …)
• 5 έτη: Άρθ. 1964 Αστικού Κώδικα (προσωπικές ενέργειες χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία)
• 6 έτη: Άρθ. 30 Κώδικας Εμπορίου (λογιστικά βιβλία, τιμολόγια…)
• 10 έτη: Άρθ. 25 του Νόμου περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι χρήστες λιστών αλληλογραφίας ή εκείνοι τους οποίους έχει «ανεβάσει» η DISCEFA σε σελίδες ή προφίλ RRSS, θα διατηρούνται έως ότου ο χρήστης να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.
Δεδομένα υποψηφίων (C.V.), εφόσον υπάρχουν: Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, η DISCEFA δύνται να διατηρήσει το βιογραφικό του για διάστημα δύο ετών το ανώτερο, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές συνεντεύξεις, εκτός από την περίπτωση όπου ο υποψήφιος αξιώσει το αντίθετο.